مقامات آمریکا و تروئیکای اروپا در زمینه برجام گفتگو کردند