همکاری طالبان و ترکمنستان برای ترانزیت گاز از طریق افغانستان