رسانه: نیمی از جمعیت اتحادیه اروپا علیه ویروس کرونا واکسینه شده اند