تحقیق: افراد واکسینه شده سه برابر کمتر درگیر کرونا می شوند