بایدن: اومیکرون به سویه غالب در آمریکا تبدیل شده است