روسیه: سازمان همکاری شانگهای قصد ندارد به یک بلوک نظامی تبدیل شود