سامانه های پانتسیر روسیه بیش از 40 پهپاد ترکیه را در سوریه و لیبی سرنگون کردند

سامانه های پانتسیر روسیه بیش از 40 پهپاد ترکیه را در سوریه و لیبی سرنگون کردند