واکنش کاربران به اخراج پرسنل بیمارستان به دلیل عکس گرفتن با اسطوره فوتبال ایران +عکس