آتش سوزی در کالیفرنیا بیش از 110 هزار هکتار را در بر گرفت