لاوروف: آمریکا بدون درک عواقب از افغانستان خارج شد