پوتین: یک زرادخانه ی سلاح های مدرن رها شده در افغانستان باقی مانده است