اکثر بازداشت شدگان اعتراضات در خوزستان آزاد شده اند