آمریکا قصد دارد در مورد استفاده از حریم هوایی پاکستان توافقنامه منعقد کند