منبع: دو بالگرد ارتش حفتر در نزدیکی بنغازی با هم برخورد کردند