باقری: گروه های تروریستی شمال عراق را نابود خواهیم کرد