گیمنت فرازتعمیر هارد ، بازیابی اطلاعات هاردال ای دی نواری RGB 5050سمساری سیار در تهران

برای دومین بار پارلمان ارمنستان پاشینیان را برای نخست وزیری تائید نکرد