نمایندگی دیسک و صفحه والئو سبز …نمایندگی گودمن ۰۹۱۲۳۴۴۳۵۸۲ نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …تابلوسازی ساخت انواع تابلو تبلیغاتی

جلوگیری از صادرات تخم‌مرغ از  ایران