رئیس اتحادیه اروپا خواستار ایجاد اتحادیه دفاعی اروپا شد