بسته شدن یک پایگاه نظامی آمریکا به دلیل تهدید انفجار