چین گزارش آمریکا درباره نشت کووید-19 از آزمایشگاه ووهان را ارزیابی کرد