پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …فرچه غلطکیاجاره، خرید و فروش گروه لیفتراک …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

دمشق: تجاوزات آمریکا به خاک سوریه باید فورا متوقف شود