فرچه غلطکیبازسازی نوسازی - علی نژاداستودیو صدابرداری و تمریننوسازی و بازسازی

عباس برای بازگشت به مذاکرات با اسرائیل آماده است