امکان استفاده از پایگاه های نظامی روسیه در آسیا توسط آمریکا بی پاسخ ماند