تعمیر تلویزیون سامسونگجابجایی درخت با جدیدترین تجهیزاتتست ورزش NORAV آمریکا/آلماندستگاه ارت الکترونیکی

مأمور امنیتی انگلستان به عنوان سفیر تهران منصوب شد