اولین واکنش رسمى آمریکا درباره حمله به کشتى اسرائیلى در دریاى عمان