ابراز امیدواری کرزی برای کمک ایران در برقراری صلح در افغانستان