تست ورزش NORAV آمریکا/آلمانگیت کنترل تردددوره جامع سخنرانی و صحبت در جمعتعمیر هارد ، بازیابی اطلاعات هارد

اولیانوف زمان توافق برجام را اعلام کرد