فروش عمده کاور کاغذ A4 ,A5 و A3میکسرمستغرق واجیتاتورپمپ ضد اسیدتعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …

جایزه هنگفت میلیاردر آمریکایی برای ارائه  بهترین فناوری جذب گاز کربنیک