کودکان در سراسر جهان به طور گسترده ای به ویروس نه چندان شایعی مبتلا می شوند