شرمن: باید اطمینان حاصل کنیم مردم ما و متحدان و شرکای ما ایمن باشند