نخست وزیر پاکستان: تصمیم درباره به رسمیت شناختن طالبان، جمعی خواهد بود