روسیه از نفوذ تروریست ها از افغانستان به آسیای مرکزی نگران است