منبع اروپایی:80 درصد مطالبات ایران در پیش‌نویس وین لحاظ شده است

منبع اروپایی:80 درصد مطالبات ایران در پیش‌نویس وین لحاظ شده است