وزارت امور خارجه روسیه: کشورهای اسلامی و روسیه هدف جنگ اطلاعاتی غرب هستند