بایدن هدف از  ایجاد پیمان نظامی جدید آمریکا، انگلیس و استرالیا را اعلام کرد