ایران از آذربایجان و ارمنستان می‌خواهد خویشتن‌داری خود را حفظ کنند