تدریس زبان چینی شرق تهراندستگاه تصفیه آب خانگی فوق پیشرفته …زبان اسپانیایی شرق تهران- تدریس …تولید صندلی سینمایی ،صندلی همایش …

آمریکا جنگنده نسل ششم را جایگزین اف ـ 22 می کند