تهران برنامه مبادله زندانیان با آمریکا را کنار می گذارد