برس صنعتیپمپ آتش نشانی (پمپ آتشنشانی)پرستاری سالمندمیکسرمستغرق واجیتاتور

آمریکا مجبور شد به روند خروج  کارمندان پنتاگون از اسرائیل سرعت بخشد