مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …مدرس و مترجم زبان پرتغالیپخش عمده اسپیکرزیتون و روغن زیتون

رسانه افشا کرد که آمریکا نیروی مخفی حدودا 60000 نفری تشکیل داده است