خانزادی: حضور ایران در رزمایش روسیه بیانگر عمق همکاری هاست