آمریکا: مسائل منطقه ای در مذاکرات برجام افزوده نمی شود