خریدار کتاب وکاغذ باطله ودست دومکاناپه بادی تخت خواب شوفروش شیتزوفروش گالن 20 لیتری

یک پنجم لندنی ها در قرن ۱۷ به سفلیس مبتلا بودند