یک قابلیت مفید جدید در پیام رسان واتساپ ظاهر می شود