شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپفروش پلی آمیدداروخانه اینترنتی داروبیار

آمریکا اعتراف کرد که سیاست فشار حداکثری بر ایران موفق نبوده است