اجاره ماشین دربستیآموزش تخصصی ترومپت و سایدرام نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …طراحی و ساخت تخصصی انواع قالب بادی …

ترکش های اولیه تفاهم نامه ایران و چین به هند خورد