اسرائیل شش سازمان غیردولتی فلسطینی را تروریست خواند