رویداد عجیب در هند: زمین ناگهان از جا بلند شد! + ویدئو