شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوکتاب خودآموز ترکی استانبولی جدیدبهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …

درخواست  اروپایی ها از آمریکا در خصوص کاهش سرعت خروج نیروها از افغانستان