به روسیه و چین پیشنهاد شد تا با هرج و مرج آمریکایی مقابله و مبارزه کنند